Egenskaper

Flexibel

Permanent eller tillfälligt behov av anläggning, förändrade behov avseende storlek eller kyla. BoxModulen kan enkelt byggas till med en eller flera moduler eller monteras ner och flyttas till annan plats. I och med att vi alltid dimensionerar väggar, tak och golv till högsta frysstandard ges en stor flexibilitet att vid behov också konvertera mellan torrlager, kylrum, fryslager eller infrysning


Snabb projekttid

Eftersom vi inte behöver en gjuten grund, kan prefabricera en stor del av våra komponenter och har ett väl utvecklat modul- och projektsystem kan kunden få en färdig anläggning på mycket kort tid


Säker kyla

BoxModuls filosofi är att hela fryskedjan skall förbli obruten. Detta ställer höga krav på byggsättet så köldbryggor och fukt kan elimineras. Dockningen är en viktig del av den obrutna fryskedjan då man lätt kan få förhöjd temperatur i varorna under lastning eller lossning. Våra dockningssystem ger möjlighet till vad vi kallar termodockning där hela dockningsenheten är isolerad och där varorna inte utsätts för onödigt hög temperatur.

Vi dimensionerar våra frysanläggningar för att minimera risken för driftstörningar. Skulle ett kompaktaggregat falla ifrån ska normalt sett resterande aggregat hålla temperaturen under kritisk nivå så att service kan ske.


Energi

Mycket god isoleringsgrad, hög täthet och avsaknad av köldbryggor ger ett lågt energibehov. Våra sandwichgolv med underliggande luftspalt eliminerar risken för permafrost. Därför behövs ingen uppvärmning av golv vilket ytterligare sänker energibehovet. Effektiva kompaktaggregat, välisolerad portar och termodockning bidrar till ett låg totalt energibehov.


Finansiering

Med vårt sätt att bygga kyl- och fryshus som är flyttbara kan Boxmodulerna klassas som industritillbehör. Detta ger Er som kund möjligheten till leasing. Vi står gärna till tjänst med en finansieringslösning tillsammans med våra partners.


Miljö

Låg energiförbrukning och freonfri isolering. Våra kompaktaggregat har ett miljövänligt köldmedium R-404A i ett litet och slutet system. Vi har konsekvent riktat in oss på att använda återvinningsbara material. Hela Boxmodul produkten är genom sin flexibilitet möjlig att flytta till annan plats och användas på nytt.